Spo??ród bezp??atnych narz?dzi zwi?zanych z marketingiem internetowym na uwag? zas??uguje Google Web Desinger. Program dost?pny jako freeware s??u??y mi?dzy innymi do takich zada??, jak tworzenie grafiki, projektowanie reklam i tworzenie animacji. W czasach Google AdWords, kiedy remarketing wszed?? na kolejny poziom, ??atwo doceni? potencja?? GWD. Jest to na tyle prosty i skuteczny instrument, ??e wart jest przybli??enia.

Czym jest Google Web Designer i kogo powinien zainteresowa??

Google Web Designer to intuicyjny, po kilku dniach pracy niemal banalny w obs??udze, edytor XML, JavaScript, CSS3 czy HTML5, dzi?ki któremu mo??na tworzy? mi?dzy innymi interaktywne banery reklamowe. Po??ród wielu funkcji i mo??liwo??ci na szczególn? uwag? zas??uguj? chocia??by: dwa tryby tworzenia animacji (zaawansowana i szybka), mo??liwo??? tworzenia i obracania obiektów trójwymiarowych, zmiana perspektywy dla obiektów dwuwymiarowych, importowanie grafik z wielu ??róde?? (oraz tworzenie ich za pomoc? wbudowanego w program narz?dzia), opcje u??atwiaj?ce wykonywanie i projektowanie reklam online (jak banery, reklamy pe??noekranowe czy reklamy rozwijane).

Zalet? Google Web Designer jest te?? przejrzysta estetyka zgodna z nowymi trendami znanymi m.in. z Windows, co znacz?co usprawnia prac? tak??e mniej zaawansowanym u??ytkownikom. Oprogramowanie powinno zainteresowa? webmasterów oraz twórców reklam. St?d te?? z powodzeniem mo??e by? wykorzystywane zarówno do celów komercyjnych jak równie?? celów artystycznych.

Pierwsze kroki, czyli jak tworzy? banery reklamowe

Remarketing w Google AdWords b?dzie o tyle prostszy, ??e po zainstalowaniu Google Web Designer automatycznie ustawiana jest polska wersja j?zykowa.

Po uruchomieniu u??ytkownik mo??e stworzy? nowy plik b?d?? skorzysta? z wbudowanych szablonów. Ta druga mo??liwo??? jest o tyle istotna, ??e mo??na dzi?ki temu omin?? konieczno??? dostosowania pliku do wymogów programu (wad? jest ograniczona liczba grafik, których design mo??e nie satysfakcjonowa?). Jednak lepiej skupi? si? na tworzeniu nowego pliku.

Jak tworzy? animowane reklamy dzi?ki Google Web Designer?

1. W okienku „Utwórz nowy pusty plik” nale??y, jako typ reklamy, wybra? „Baner”.

2. Wybór nazwy dla reklamy (format HTML).

3. Wybranie lokalizacji.

4. Wybór ??rodowiska, gdzie tworzona reklama b?dzie si? pojawia? (co wa??ne, nie musi by? to reklama Google).

5. Oznaczenie wymiarów banera po wyborze opcji „Zaznacz uk??ad elastyczny” (na li??cie s? najcz???ciej spotykane rozmiary banerów; mo??na te?? samodzielnie wpisa? wysoko??? i szeroko???).

6. Wybór trybu animacji (tryb zaawansowany umo??liwia tworzenie elementów na niezale??nych osiach czasu, tryb szybki za?? to animacja tworzona scena po scenie).

7. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian przyciskiem „OK”.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz