Trendy w ??wiatowym designie i grafice zmieniaj? si? nieustannie, wi?c i podej??cie do nich nale??y mie? lu??ne. Czasem reprezentuj? nowe nurty, innym razem czerpi? wprost z tego, co minione. Dlaczego jednak nie zainspirowa? si? nimi, tworz?c swój unikatowy styl?

Trendy na rok 2019 - grafika i projektowanie 

1. Intensywne kolory - Instytut Pantone za kolor roku 2018 uzna?? Ultra Violet, a w 2019 ma by? równie wyrazi??cie: Living Coral to nasycony, koralowy pomara??cz. Równie?? inne, dominuj?ce kolory, graficy zaczynaj? wykorzystywa? coraz cz???ciej ni?? rozmyte pastele. Powód? Takie intensywne kolory doskonale nadaj? si? do przyci?gania uwagi odbiorcy.

2. Gradient - nowe logo Instagrama potwierdza tez?, ??e p??ynne przej??cia tonalne s? coraz ch?tniej wykorzystywane. Je??eli intensywne kolory to dla Was za ma??o, spróbujcie tej metody, by si? wyró??ni?.

3. Gify - ruchome obrazki s? ju?? nie tylko u??ywane w prywatnej korespondencji mi?dzy u??ytkownikami w mediach spo??eczno??ciowych (Instagram, Facebook), ale staj? si? te?? przydatnym narz?dziem w marketingu. Dobrze zrobiony gif sprawia, ??e d??u??ej przebywamy na danej stronie internetowej i lepiej j? zapami?tujemy.

4. Styl art deco - styl kojarzony z “Wielkim Gatsbym” staje si? coraz bardziej popularny. Geometryczne formy, du??o z??ota oraz intensywne symetrie to jego znaki rozpoznawcze, które ??atwo mo??na wykorzysta? w zaproszeniach, logotypach czy grafikach wydarze??.


5. Kreatywna typografia - nudne, wsz?dzie takie same fonty, odchodz? do historii. Teraz marki stawiaj? na kreatywn? typografi?, której forma cz?sto przypomina odr?czne pismo. Im bardziej oryginalnie, tym lepiej. 

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz