Adobe Color CC, b?d?cy de facto nast?pc? Adobe Kuler, pozwala nam w szybki i przyjazny sposób tworzy? schematy i palety kolorów. Narz?dzie to nie tylko przyspiesza nasz? prac?, ale przede wszystkim umo??liwia przygotowywanie spójnych zestawów barw, co bezpo??rednio przek??ada si? na jako??? finalnego projektu. Dlaczego warto z niego korzysta?? Poni??ej przedstawiamy 5 powodów, dla których ka??dy grafik powinien co najmniej zainteresowa? si? Adobe Color.

1. Tworzysz schematy w wielu paletach drukarskich


Jest to szczególnie wa??na informacja dla osób wykorzystuj?cych do pracy Adobe Illustrator. Nast?pca Kulera pozwala nie tylko dobiera? kolory w zakresie RGB, ale tak??e konwertuje je na inne, wymagane do druku palety barw, jak CMYK, Hex czy Pantone. Dodatkowym atutem jest tak??e mo??liwo??? natychmiastowego przerzucenia gotowego schematu kolorów zarówno do Photoshopa, InDesigna, jak i Illustratora.

2. Wybierasz kolory r?cznie wed??ug uznania


Adobe Color CC daje bardzo du??? swobod? dzia??ania. Motywy kolorów mog? by? wybierane r?cznie, ca??kowicie wedle Twojego widzimisi?. Z drugiej strony mo??esz te?? korzysta? z narz?dzi umo??liwiaj?cych tworzenie schematów o monochromatycznych, trójwarto??ciowych, dope??niaj?cych lub komplementarnych barwach.

3. Próbkujesz kolory ze zdj??


Jest to opcja szczególnie przydatna, gdy musisz stworzy? kilka koresponduj?cych ze sob? obrazów. W takiej sytuacji paleta kolorów mo??e zosta? pobrana bezpo??rednio ze zdj?cia - wystarczy zaznaczy? jeden kolor na fotografii, aby program dopasowa?? reszt? palety wedle ustalonego przez Ciebie Color Mood lub samemu dobra? odpowiednie barwy z interesuj?cego nas materia??u. 

4. Korzystasz z aplikacji, gdzie tylko chcesz


Adobe Color CC dost?pny jest równie?? jako aplikacja mobilna, dzi?ki czemu mo??esz tworzy? motywy kolorów, gdziekolwiek jeste??, gdy tylko co?? z otoczenia Ci? zainteresuje i zainspiruje. Jest to równie?? du??a zaleta, gdy wybierasz si? do klienta, aby np. wst?pnie omówi? powstaj?cy projekt. 

5. Twórz palety przez internet


W sytuacji, gdy nie jeste?? w stanie skorzysta? z mobilnego Adobe Color, zawsze mo??esz posi??kowa? si? stron? internetow? z podstawowymi funkcjami, udost?pnion? przez Adobe. Wprawdzie nie zapiszesz na niej ??adnego schematu, je??eli nie zalogujesz si? do Adobe Cloud, jednak zawsze jest to jaka?? pomoc w sytuacji, gdy nie masz dost?pu do programu. Na stronie s? równie?? dost?pne setki motywów, stworzonych przez innych u??ytkowników pod Illustrator i inne programy. Jest wi?c to tak??e miejsce, gdzie mo??esz znale??? inspiracj? dla swojej palety barw.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz