Utrata danych przechowywanych na domowym, a co gorsza firmowym komputerze mo??e nie??? ze sob? bardzo powa??ne konsekwencje. Dlatego te?? warto ochroni? swoje cyfrowe dane nie tylko przed atakami z sieci, ale tak??e zabezpieczy? si? przed ich utrat?, w sytuacji fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia no??nika danych, na którym si? znajduj?. W przypadku Komputerów stacjonarnych lub laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, doskona??ym wyborem jest gwarantuj?cy kompleksow? ochron? program HDClone 9. W dzisiejszym wpisie przybli??ymy zasady jego dzia??ania oraz zalety.

Kompleksowa ochrona danych u??ytkownika 

Ka??dy z nas przechowuje w pami?ci swoich komputerów wa??ne dokumenty, zdj?cia lub projekty zwi?zane z aktywno??ci? zawodow?. Rzadko my??limy o tym, co mo??e si? sta?, gdy nagle stracimy do nich dost?p, czy to w wyniku awarii sprz?tu, czy te?? przypadkowo ich si? pozbywaj?c. Bez odpowiedniego narz?dzia ich odzyskanie mo??e by? nie tylko bardzo trudne, ale tak??e kosztowne. HDClone 9 to oprogramowanie, którego zadaniem jest tworzenie kopii zapasowych poszczególnych katalogów lub ca??ego systemu operacyjnego. Program ten jest niezast?piony w przypadku, gdy nasz dysk twardy lub inny no??nik zostanie uszkodzony. Dodatkow? jego zalet? jest dzia??anie niezale??ne od systemu operacyjnego, czy te?? systemu plików.

Indywidualnie dopasowana licencja

Kolejnym plusem tego programu komputerowego jest szeroka oferta licencji, jest on dost?pny zarówno w wersjach skierowanych do indywidualnych u??ytkowników, jak i przeznaczonych dla du??ych korporacji. Rozbudowane wersje umo??liwiaj? kopiowanie danych jednocze??nie nawet z 16 dysków z pr?dko??ci? 60 MB/s.
Wygodnym rozwi?zaniem jest tak??e mo??liwo??? zakupu HDClone 9 online na stronach https://www.vebo.pl/hdclone oraz https://www.vebo.pl/miray-software. Po zakupie otrzymujemy link do pobrania programu oraz kod aktywacyjny. W ten sposób szybko sprawnie i bezproblemowo mo??emy si? zabezpieczy? przed utrat? danych przechowywanych na naszych komputerach.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz