Szczególnie podczas wymagaj?cych aplikacji i programów istotnego znaczenia nabieraj? parametry procesora. Zarówno AMD, jak równie?? Intel, opracowuj?c kolejne generacje, bior? pod uwag? nie tylko graczy i zwyk??ych u??ytkowników Internetu, ale te?? skupiaj? si? na rozwi?zaniach dla profesjonalistów. Szczególnie wymagaj?cym odbiorc? nowych technologii jest grafik komputerowy, cz?sto pracuj?cy nad kilkoma zleceniami jednocze??nie. Procesor dla grafika musi wi?c wyró??nia? si? du??? odporno??ci? na mocne przeci???enia oraz liczb? operacji wykonywanych na sekund?.

Liczba rdzeni i w?tków

Przy wyborze komputera, z którego b?dzie korzysta?? grafik, nale??y kierowa? si? nieco innymi kryteriami ni?? przy maszynach dla graczy. St?d, nawet je??li do niedawna dobry procesor dla grafika oznacza?? model z czterema rdzeniami, obecnie i AMD, i Intel oferuj? modele z wi?ksz? liczb? rdzeni i w?tków. I chocia?? s??uszn? wskazówk? jest liczba rdzeni, to obaj giganci stawiaj? na nieco inne rozwi?zania. Mo??na stwierdzi?, ??e AMD skupia si? bardziej na liczbie, za?? Intel stawia na wi?ksz? wydajno??? pojedynczego rdzenia. Takie rozró??nienie sprawia, ??e poszczególne modele czterordzeniowe czasem mog? by? lepszym wyborem ni?? jednostki o??miordzeniowe. Dla wymagaj?cych s? te?? odmiany o dwunastu rdzeniach.

Pami?? podr?czna

Za szybko??? dzia??a?? odpowiedzialna jest mi?dzy innymi pami?? podr?czna. Zerkaj?c na parametry procesora, warto bra? pod uwag? szczególnie pami?? L3 (trzeciego poziomu), wykorzystywan? do synchronizacji operacji na poszczególnych rdzeniach procesora. Oczywi??cie tak??e pami?ci dwóch pozosta??ych poziomów – przechowuj?ca aktualne dane L1 i zajmuj?ca si? danymi z najbli??szej przysz??o??ci (L2) mog? by? istotn? wskazówk? przy wyborze. Spe??niaj?ce obecnie obowi?zuj?ce standardy procesor do grafiki powinien legitymowa? si? warto??ci? L3 na poziomie minimum 8 MB.

Taktowanie procesora 

W skrócie mo??na stwierdzi?, ??e im wy??sze taktowanie procesora, tym wydajniejsza praca. Jednak porównuj?c poszczególne jednostki konkuruj?cych ze sob? producentów czy innych linii modelowych, nie da si? jednoznacznie stwierdzi?, co rzeczywi??cie oznacza wy??sze taktowanie. Grafik, tak jak i inny u??ytkownik, powinien porównywa? ze sob? procesory z tej samej linii modelowej. Istotn? wskazówk? s? za?? mo??liwo??? pracy z odblokowanym mno??nikiem oraz funkcja turbo. 

Wybór procesora ???czy si? te?? z zadaniami czekaj?cymi na grafika. Do obrazów dwuwymiarowych czy programów takich jak Corel czy Photoshop, wystarczy ta??sza jednostka (cho?by który?? z modeli AMD Ryzen 7 b?d?? Intel Core i7). Natomiast do grafik trójwymiarowych porz?dny procesor dla grafika to który?? z modeli serii Intel Corei9 czy AMD Ryzen Threadripper.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz