Klienci potrafi? zale??? za skór?. Niektórzy ka??? nam robi? projekt od nowa, inni przyczepiaj? si? o najmniejsze szczegó??y. Wiele frustracji zwi?zanych z prac? grafika mo??emy wyeliminowa?, je??li na etapie przygotowywania si? i rozmowy z klientem dobrze wysondujemy jego potrzeby. Jak to zrobi??

1. Zdob?d?? jak najwi?cej informacji o firmie

W zasadzie powinni??my zacz?? przygotowywa? si? do stworzenia projektu jeszcze przed rozmow? z klientem, kiedy ju?? wiemy, jak? firm? lub mark? on reprezentuje. Zróbmy wi?c koniecznie research pod k?tem historii firmy, jej dzia??alno??ci, ideologii. Czy firma jest lokalna, czy ma aspiracje regionalne/krajowe/mi?dzynarodowe? Czy nazwa firmy zmienia??a si? w trakcie jej historii, czy towarzyszy jej jaki?? slogan/has??o reklamowe? Jakie firma stawia sobie cele biznesowe i ideowe? Jakie warto??ci szerzy w??ród swoich pracowników? I wreszcie, jakie produkty lub us??ugi sprzedaje? S? to pytania, które z pewno??ci? musimy sobie zada?, aby zrozumie? klienta i móc zaoferowa? mu us??ug?, z której b?dzie naprawd? zadowolony.

2. Dowiedz si?, do jakich klientów kieruje swoje us??ugi dana firma

Kolejne elementy uk??adanki mo??emy z??o??y? podczas rozmowy z klientem, sonduj?c jego oczekiwania. Dowiedzmy si? wi?c przede wszystkim, do jakich osób dana firma chce trafi? ze swoj? us??ug?. Pozwoli nam to okre??li? stylistyk? i przekaz zewn?trzny tworzonego przez nas loga lub grafiki. Czy klienci pochodz? z du??ych miast, czy ma??ych? S? m??odsi, starsi? Czy s? to raczej kobiety, m???czy??ni, czy te?? obie p??cie? Jakie maj? oczekiwania - zale??y im na jako??ci produktu, a mo??e chc? uto??samia? si? z firm? pod wzgl?dem ideowym, np. ceni?c sobie ochron? ??rodowiska? A mo??e najwa??niejsza jest dla nich niska cena? Postarajmy si? te?? znale??? wyj?tkowe cechy danej firmy, które wyró??niaj? j? na tle konkurencji, oraz dowiedzmy si? czego?? o samej konkurencji, ??eby nie stworzy? przypadkiem wtórnego projektu, podobnego do ju?? istniej?cego w bran??y.

3. Wysonduj gusta i potrzeby estetyczne

W tym miejscu musimy uwa??a?, poniewa?? nasi klienci nie zawsze (a wr?cz rzadko) maj? sprecyzowane gusta estetyczne i zazwyczaj bardzo ci???ko od nich wyci?gn??, czego naprawd? od nas oczekuj?. Nie znaj? si? na fontach, stylach i kolorach i nie b?d? w stanie nam powiedzie? wprost, co chc? osi?gn?? Nie mo??emy jednak dzia??a? ca??kowicie na w??asn? rek?, poniewa?? po sko??czonej pracy mo??e si? okaza?, ??e klient mia?? w g??owie zupe??nie inn? wizj?, której po prostu nie umia?? przekaza? i ca??? prac? musimy zacz?? od pocz?tku. Kto siedzi w temacie, ten wie, jak frustruj?ce mog? by? takie sytuacje.

Jak wi?c wysondowa? oczekiwania estetyczne klienta? Naj??atwiej b?dzie po prostu zapyta? go o to, jakie znane marki mu si? podobaj?, ewentualnie samemu podsun?? jakie?? gotowe ju?? projekty. Klientowi b?dzie o wiele ??atwiej wskaza? co?? palcem, ni?? opisa? s??owami. Mo??emy te?? od razu spyta?, jakie rzeczy si? mu nie podobaj? - na pewno b?dzie w stanie wskaza? kilka zabiegów stylistycznych, które nie przypad??y mu do gustu. Nie zapomnijmy te?? dopyta? o przeznaczenie logo/grafiki, któr? mamy przygotowa? - czy b?dzie przeznaczone do przedstawienia w Internecie, czy mo??e w druku, a mo??e i tu i tu. To wa??ne ze wzgl?du na kolorostyk? oraz wielko??? projektu.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz