Tablet graficzny to sprz?t niezb?dny do obróbki i tworzenia grafiki komputerowej w??ród profesjonalistów. Tak??e dla amatorów mo??e okaza? si? przydatny, poniewa?? z jego pomoc? znacznie szybciej wykonamy nasz? prac?. 

Do czego s??u??y tablet graficzny i czy warto go kupi??

Je??eli tworzysz grafik? i do tej pory korzysta??e?? z “tradycyjnych” metod, rysuj?c na kartce papieru, a nast?pnie skanuj?c gotow? prac? do komputera, tablet graficzny mo??e ci si? wydawa? niepotrzebnym gad??etem. To wielofunkcyjne narz?dzie jest jednak urz?dzeniem w pe??ni profesjonalnym i warto rozwa??y? jego zakup, aby zoptymalizowa? i przyspieszy? wyniki swojej pracy. Jest to te?? rozwi?zanie o wiele lepsze ni?? niezbyt precyzyjna praca z myszk? komputerow? na ekranie desktopa.

Istniej? dwa rodzaje tabletów graficznych - tablet wskazuj?cy, czyli rozwi?zanie klasyczne, lub monitor graficzny. Ten pierwszy wymaga pod???czenia do komputera, drugi to interaktywne urz?dzenie z ekranem LCD, które jest samowystarczalne (nie potrzebujemy do niego innego sprz?tu) i praca na nim najbardziej przypomina rysowanie na kartce papieru. Praca na obu typach tabletów polega na tworzeniu grafiki za pomoc? rysika, który cz?sto dzi?ki dodatkowym przyciskom mo??e pe??ni? funkcj? zamienne z myszk? komputerow?. Praca na takim urz?dzeniu jest wi?c bardzo intuicyjna.

Jaki tablet graficzny wybra? na pocz?tek?

Je??li przymierzamy si? do zakupu naszego pierwszego tabletu graficznego, przede wszystkim zastanówmy si?, jaki rozmiar tabletu kupi?. Rozmiar A4 idealnie nada si? dla pocz?tkuj?cych, którzy potrzebuj? du??o przestrzeni do ?wicze??; jest to te?? jeden z najpopularniejszych modeli. Rozmiary A5 lub A6 s? skierowane do bardziej zaawansowanych projektantów grafiki, którzy pracuj? na detalach lub retuszach.  

Inne parametry, na które powinni??my zwróci? uwag? przy zakupie tabletu graficznego, to:

-rozdzielczo??? - wp??ywa na odwzorowanie szczegó??ów - tutaj nie powinni??my inwestowa? w sprz?t, który t? warto??? ma poni??ej 2000 lpi.

-wspó??czynnik proporcji - powinien odpowiada? monitorowi, z którego korzystamy

-dok??adno??? rysika: najlepiej mi?dzy 0,25 a 0,5 mm (im mniejsza ta warto???, tym wi?ksza dok??adno??? rysika)

-wysoko??? odczytu - najlepiej 9-10 mm (parametr ten mówi o tym, jak blisko tabletu musimy przy??o??y? rysik, aby zosta??o to odczytane)

-próbkowanie - czyli pr?dko??? odczytu rysika, standardem jest tu 220 punktów na sekund?; parametr ten jest wa??ny dla osób rysuj?cych od podstaw, poniewa?? odzwierciedla on zdolno??? tabletu do szybkiego odczytania naszych ruchów

-czu??o??? nacisku - im wi?kszy ten parametr, tym dok??adniej odwzorowana jest si??a nacisku, z jak? przyk??adamy rysik do tabletu.


 

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz