Ilse Crawford to prawdziwa bogini architektury wn?trz, która ma na swoim koncie wspó??prace ze znanymi restauracjami, hotelami, biurami czy wreszcie Ike?. Jej wra??liwo??? i charakterystyczne podej??cie do projektowania przestrzeni sprawia, ??e od wielu lat wci??? jest zaliczana do najlepszych architektów. Jaki jest sekret jej sukcesu?

Pocz?tki kariery

Ilse od najm??odszych lat by??a kobiet? przedsi?biorcz?. Ju?? jako trzynastolatka pracowa??a w charakterze kelnerki, a mi??o??? do designu zaszczepi??a w niej mama - artystka. Tata by?? dziennikarzem ??ledczym, który zawsze prowadzi?? z córk? skomplikowane dyskusje - tak, by nauczy? j? wyra??ania swojego zdania.

W efekcie, Ilse sko??czy??a studia z historii i historii architektury, po czym szybko dosta??a swoj? pierwsz? prac? w zawodzie. By??a to praca w pracowni architektonicznej, z której przenios??a si? jako redaktor do magazynu wn?trzarskiego, by ostatecznie dosta? zatrudnienie w znanym “Elle decoration”. Dzi?ki temu przejrza??a tysi?ce zdj?? wn?trz, a tak??e równolegle zag???bia??a temat antropologii i behawioryzmu - co przyczyni??o si? do wydania przez ni? pierwszej ksi???ki “Dom zmys??owy”. Zawar??a w niej swoje, unikalne wtedy, spojrzenie, na kreowanie przestrzeni. Do dzi?? uwa??a, ??e to, jak urz?dzone jest dane pomieszczenie, wp??ywa na ludzkie zachowania i dobre samopoczucie.

Wydanie ksi???ki by??o dla Ilse Crawford momentem prze??omowym - wkrótce po tym dosta??a pierwsze du??e zlecenie jako architekt wn?trz. Od tego czasu urz?dzi??a wiele restauracji, barów, biur, przestrzeni wspólnych, sklepów czy salonów - wci??? kieruj?c si? wyznawan? zasad?, ??e wn?trze, oddzia??ywuj?c odpowiednio na nasze zmys??y, oddzia??uje tak??e na nasz nastrój. Swoj? ideologi? podkre??li??a te?? w drugiej ksi???ce o znacz?cym tytule “Twój dom, gdzie serce Twoje”.

Wspó??praca z Ike? oraz w??asna kolekcja mebli i dodatków

Chocia?? Ilse zawsze prezentowa??a bardzo personalne, wr?cz butikowe podej??cie do tematu projektowania wn?trz, to, gdy Ikea zaproponowa??a jej wspó??prac?, zgodzi??a si?. Wraz ze swoim zespo??em zaprojektowali kolekcj? mebli oraz dodatków, które mia??y sprawi?, ??e dobry design, oparty o naturalne materia??y, stanie si? dost?pny dla wszystkich. Motywem przewodnim jej kolekcji jest korek - materia?? wdzi?czny, poniewa?? ??atwo dost?pny i recyklingowalny, a przy tym nadaj?cy wn?trzom przytulno??ci.

Kolejnym zdaniem, którym Ilse Crawford zgodzi??a si? zaj?? dla Ikei, by??o zmienienie barowych restauracji, znajduj?cych si? w ka??dym sklepie. Teraz to mia??y by? miejsca, które po pierwsze wygl?daj? i relaksuj?co, i ??adnie, a po drugie zach?caj? do zdrowych nawyków ??ywieniowych. By??o to wyzwanie o du??ej skali, ale bardzo spójne z podej??ciem do architektury wn?trz, które prezentuje Ilse. Dzi?ki wspó??pracy z Ike?, jej ideologia dociera do bardzo szerokiej grupy odbiorców i staje si? dost?pna dla ka??dego z nas. A skandynawska marka w ko??cu przestaje kojarzy? si? z niewymy??lnym wzornictwem i dyskusyjn? trwa??o??ci? mebli - o co zabiega??a od dawna.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz