Jak zaprojektowa? logo, które b?dzie odpowiada??o wspó??czesnym trendom, a jednocze??nie dobrze odda ducha firmy lub marki? Odpowied?? na to pytanie staje si? coraz trudniejsza, w miar? jak modne niedawno projekty staj? si? nieaktualne, a od projektantów grafiki wymaga si? coraz wi?kszej kreatywno??ci. Podpowiadamy, jakie s? aktualne trendy w projektowaniu logo.

Responsywno???

Logo nie jest ju?? sztywnym znakiem towarowym, którego nie mo??na w ??aden sposób zmienia? i wsz?dzie musi prezentowa? si? tak samo. Mnóstwo marek o bardzo rozpoznawalnych logach, takich jak Coca-Cola, Lacoste czy Walt Disney w ostatnich latach pokusi??o si? o stworzenie logo responsywnego, czyli takiego, które skaluje si? w zale??no??ci od potrzeb. Przyk??ady mo??emy zobaczy? na stronie responsivelogos.co.uk. Po odpowiednim przybli??eniu ekranu napis “drink Coca-Cola Coke” zmieni si? w “Coca-Cola” a nast?pnie po prostu “Coke”. W logo Lacoste zostanie tylko charakterystyczny krokodyl, a z nazwy Walta Disneya zostanie tylko znana wszystkim literka D. Taki zabieg jest niezwykle potrzebny w dobie mobilno??ci i mediów spo??eczno??ciowych.

Minimalizm

Ten trend ???czy si? nieco z tematem responsywno??ci: skaluj?c logo, d???ymy do jak najprostszej formy, wygodnej do adaptacji przez u??ytkowników bez potrzeby czytania za du??ej ilo??ci tekstu. Obecnie bardzo wiele marek o d??ugich tradycjach dokonuje rebrandingu pod tym k?tem, usuwaj?c informacje dla wi?kszo??ci u??ytkowników ju?? i tak oczywiste - np. par? lat temu Domino’s Pizza usun???o s??owo “Pizza” ze swojego logo.

Proste ramy i geometryczne formy

Przejawem minimalizmu jest tak??e umieszczanie logo w prostej ramie lub u??ycie skrajnie geometrycznych form. Czasy wymy??lnych fontów i asymetrycznych kszta??tów odesz??y do lamusa. Zrozumia??o to np. Airbnb, które doda??o do swojego logo prosty symbol i upro??ci??o ra???cy w oczy napis, przerabiaj?c go prost? czcionk?. Trend ten to nie lada wyzwanie dla grafików - aby wymy??li? bardzo prosty kszta??t, który jednocze??nie ??wietnie oddaje ducha marki, trzeba si? nie lada nag??owi?.

Przestrze?? negatywna

Rozwi?zaniem tego problemu mo??e by? zastosowanie przestrzeni negatywnej - czyli techniki, w której jeden kszta??t mie??ci si? w drugim. Musimy jedynie pami?ta?, aby ograniczy? palet? kolorów do minimum, aby projekt nie razi?? zbytnim prze??adowaniem tre??ci. Przyk??adem niech b?d? projekty m??odego grafika Chrisa Goeschela: https://www.behance.net/ChrisGoeschel


 

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz