Mimo ??e Photoshop sam w sobie oferuje wiele ró??norodnych mo??liwo??ci, czasami s? takie zadania, do których nie wystarczaj? narz?dzia domy??lne tego programu. Wtedy z pomoc? przychodz? ró??ne wtyczki do Photoshopa. Wybór jest du??y, niezale??nie czy interesuje nas oferta p??atna, czy darmowa.

Photoshop jest sam w sobie bardzo wszechstronny i pozwala na wiele (szczególnie w wersji CC 2017). Ale czasami nie jest to program samowystarczalny. Do niektórych dzia??a?? potrzebne s? wtyczki do Photoshopa. Poszerzenie funkcjonalno??ci w niektórych przypadkach jest oczywi??cie p??atne, ale istnieje te?? wiele darmowych wtyczek do Photoshopa, dzi?ki którym Twoje projekty zyskaj? now? jako???.  

Wiele spo??ród dost?pnych wtyczek (oraz ró??ne rozszerzenia dla Photoshopa) przyda si? przede wszystkim fotografom. Niemniej jednak mog? si? one sprawdzi? tak??e w pracy projektantów internetowych. Poni??ej prezentujemy 5 darmowych i 2 p??atne wtyczki do Photoshopa, które s? przydatne w pracy u??ytkownikom tego programu.

Które darmowe wtyczki do Photshopa s? najlepsze? 

Fontea - dzi?ki niej mo??emy mie? natychmiastowy dost?p do wszystkich web fontów Google. Fontea umo??liwia tak??e klasyfikowanie ich wed??ug w??asnych upodoba??.

CSS3Ps - g??ówn? zalet? tej wtyczki jest to, ??e potrafi utworzy? kod CSS z dokumentu PSD. Aktualnie CSS3Ps rozpoznaje i odpowiednio przetwarza takie w??a??ciwo??ci CSS3 jak: promie?? obramowania, rozmiar, obrys, gradienty, cienie itp. Ponadto jest te?? kompatybilna z SASS dla Compass.

IsometrIcon - jest pomocny przy tworzeniu realistycznych obiektów izometrycznych. Mo??na je wykorzysta? podczas tworzenia gier i projektowania stron internetowych. W jej zasobach znajduj? si?: 4 orientacje transformacji izometrycznej, elastyczny generator prostopad??o??cianu i 50% siatk? izometryczn?. Wtyczka IsometrIcon jest dostosowany do programu Photoshop w wersji CC 2017.

Seamless Textures 2 - jej podstawowym zadaniem jest tworzenie realistycznych tekstur ze zdj??. Dzi?ki tej wtyczce mo??esz tworzy? tekstury np. p??ytek lub lustra i dodawa? je w sposób automatyczny do biblioteki wzorów w programie Photoshop. 

Velositey - to prawdziwa wtyczka-ratunek dla projektantów internetowych. To narz?dzie zawiera ca??? gam? gotowych layoutów strony i takich elementów jak: nag??ówki, bloki tre??ciowe i suwaki, które mo??na szybko umieszcza? i modyfikowa?.

Najlepsze p??atne wtyczki do Photoshopa

Fontself for Photoshop - najwi?kszym skarbem tej wtyczki jest mo??liwo??? tworzenia innowacyjnych, kolorowych fontów i eksportowania ich, jako plików OTF.

AD Brutus Symmetry - to prawdziwy skarb dla digital artystów zajmuj?cych si? tworzeniem postaci. Wtyczka AD Brutus Symmetry u??ywa przewodników Photoshopa do generowania symetrii w czasie rzeczywistym.

0 Komentarzy
Zostaw Komentarz